Το χαρτί – είτε σε φύλλο είτε σε ρολό – αποτελεί το βασικότερο εκτυπωτικό υλικό και έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Οι επικρατέστερα διαδεδομένες διαστάσεις έχουν καθοριστεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO International Standard Organisation), που καθιέρωσε μία διεθνή κλίμακα με τρεις διαφορετικές σειρές μεγεθών χαρτιού. Οι σειρές αυτές αποδίδονται με τα λατινικά γράμματα Α, Β και C.

Κάθε κύρια κατηγορία περιλαμβάνει πολλά μεγέθη χαρτιών. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες υπάρχει ένα πρότυπο, που συμβολίζεται με την τιμή 0 (Α0, Β0, C0). Οι υποδιαιρέσεις του προτύπου συμβολίζονται με αριθμούς 1, 2, 3, κ.λ.π., που ακολουθούν το γράμμα της κατηγορίας (Α1, Α2, Α3 κ.λ.π.). Τα μεγαλύτερα από το πρότυπο χαρτιά χρησιμοποιούν τους ίδιους αριθμούς, αλλά μπροστά από το γράμμα της κατηγορίας (1Β, 2Β, 3Β κ.λ.π.).

Η μετάβαση από το πρότυπο σε χαρτιά μικρότερων ή μεγαλύτερων διαστάσεων γίνεται αναλογικά. Η μεγάλη διάσταση της πρώτης υποδιαίρεσης του προτύπου είναι ίση με τη μικρή διάσταση του προτύπου και η μικρή διάσταση της υποδιαίρεσης είναι ίση με το μισό της μεγάλης διάστασης του προτύπου. Κατ’ αναλογία υπολογίζεται η πρώτη υποδιαίρεση σε σχέση με τη δεύτερη, η δεύτερη σε σχέση με την τρίτη κτλ.

Μέγεθος Χαρτιού (Σειρά Α) Διαστάσεις σε χιλιοστά (mm) Διαστάσεις σε ίντσες (inches) Μέγεθος Χαρτιού (Σειρά B) Διαστάσεις σε χιλιοστά (mm) Διαστάσεις σε ίντσες (inches) Μέγεθος Φακέλλων (Σειρά C) Διαστάσεις σε χιλιοστά (mm) Διαστάσεις σε ίντσες (inches)
1682 x 2378 66.22 x 93.62
1189 x 1682 46.81 x 66.22
ΑΟ 841 x 1189 33.11 x 46.81 ΒΟ 1000 x 1414 39.37 x 55.67 C0 917 x 1297 36.10 x 51.06
Α1 594 x 841 23.39 x 33.11 Β1 707 x 1000 27.83 x 39.37 C1 648 x 917 25.51 x 36.10
Α2 420 x 594 16.54 x 23.39 Β2 500 x 707 19.69 x 27.83 C2 458 x 648 18.03 x 25.51
Α3 297 x 420 11.69 x 16.54 Β3 353 x 500 13.90 x 19.69 C3 324 x 458 12.76 x 18.03
Α4 210 x 297 8.27 x 11.69 Β4 250 x 353 9.84 x 13.90 C4 229 x 324 9.02 x 12.76
Α5 148 x 210 5.83 x 8.27 Β5 176 x 250 6.93 x 9.84 C5 162 x 229 6.38 x 9.02
Α6 105 x 148 4.13 x 5.83 Β6 125 x 176 4.92 x 6.93 C6 114 x 162 4.49 x 6.38
Α7 74 x 105 2.91 x 4.13 Β7 88 x 125 3.46 x 4.92 C7 81 x 114 3.19 x 4.49
Α8 52 x 74 2.05 x 2.91 Β8 62 x 88 2.44 x 3.46 C8 57 x 81 2.24 x 3.19
Α9 37 x 52 1.46 x 2.05 Β9 44 x 62 1.73 x 2.44 C9 40 x 57 1.57 x 2.24
Α10 26 x 37 1.02 x 1.46 Β10 31 x 44 1.22 x 1.73 C10 26 x 40 1.10 x 1.57

Υπάρχει μία αναλογική σχέση μεταξύ των διαστάσεων του κάθε φύλλου, σε όποια κατηγορία και αν αυτό ανήκει. Η σχέση αυτή ορίζει ότι ο λόγος της μεγάλης διάστασης προς τη μικρή δίνει μία τιμή ίση με 1.414. Οι διαστάσεις είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε η μεγάλη διάσταση κάθε χαρτιού να είναι ίση με το μήκος της διαγωνίου ενός τετραγώνου που έχει πλευρές ίσες με το μήκος της μικρότερης διάστασής του. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των τυποποιημένων διαστάσεων είναι ότι από τα μεγαλύτερα μπορούν να προέλθουν τα μικρότερα με αναλογική σμίκρυνση και το αντίστροφο.